aboutKyushu

日本国内的交通

飞机 (从日本国内主要城市飞九州)

到达 大阪 名古屋 东京
福冈机场 1小时15分钟 1小时25分钟 1小时55分钟
JAL, ANA, JAC,IBEX JAL, ANA, FDA JAL, ANA, SKY
佐贺机场 - - 2小时
- - ANA
长崎机场 1小时10分钟 1小时30分钟 1小时50分钟
ANA, JAL ANA JAL, ANA, SNA, SKY
熊本机场 1小时05分钟 1小时25分钟 1小时50分钟
JAL, ANA, AMX ANA, JAL JAL, ANA, SNA, SKY
大分机场 55分钟 1小时10分钟 1小时30分钟
JAL, ANA, IBEX ANA JAL, ANA, SNA
宫崎机场 1小时 1小时15分钟 1小时35分钟
JAL, ANA ANA JAL, ANA, SNA
鹿儿岛机场 1小时05分钟 1小时25分钟 1小时40分钟
ANA, JAC ANA JAL, ANA, SNA, SKY

飞机 (九州内部的航线)

飞机 飞往 所需时间 航空公司
福冈机场 宫崎机场 0:40 JAC
鹿儿岛机场 0:50 JAC
五岛福江机场 0:40 ANA, ORC
天草机场 0:35 AMX
对马机场 0:30 ANA
屋久岛机场 0:55 JAC
长崎机场 五岛福江机场 0:30 ANA, ORC
壹岐机场 0:30 ANA, ORC
对马机场 0:35 ANA, ORC
熊本机场 天草机场 0:20 AMX
鹿儿岛机场 种子岛机场 0:40 JAC
屋久岛机场 0:40 JAC
奄美大岛机场 0:55 JAC
喜界岛机场 1:15 JAC
德之岛机场 1:00 JAC
冲永良部机场 1:20 JAC
与论机场 1:20 JAC

出发港 到来港 所需时间 渡轮名称
鹿儿岛港 屋久岛港
(宫之浦)
1:50 TANEYAKU HIGH SPEED
VESSELS
屋久岛港 4:00 ORITA KISEN
鹿儿岛港 (谷山) 屋久岛港 13:00 SHINYASHIKI SHOJI

JR

JR ACCESS

BUS

  • SUNQ PASS
  • NISHITETSU
back to top